Skip to main content

Regulamin
Szkoły Językowej

Regulamin świadczenia usług nauki języka angielskiego

Firma Handlowo – Usługowa ONYX Magdalena Pulchny

Morelowa 7 , 86-300 Grudziądz

NIP : 8762161993,  REGON : 340243682

prowadzi Szkołę Języka Angielskiego

PRACOWNIA ABC

Chełmińska 76A, 86-300 Grudziądz

Niniejsze postanowienia (dalej: “Regulamin”) określają warunki nauki i uczestnictwa w kursach

Językowych (zwanych dalej „Kursami”) organizowanych przez Pracownia ABC (zwanej dalej „Szkołą”) .

 1. Szkoła prowadzi w ramach swojej działalności nauczanie języków obcych w ramach kursów językowych. Nauczanie odbywa się w ramach prowadzonych przez Szkołę zajęć (dalej: Zajęcia).
 2. Zajęcia odbywają się w budynku położonym przy ul. Chełmińska 76a, 86-300 Grudziądz oraz innych budynkach zewnętrznych, lub zdalnie (on-line) w przypadku zaistnienia siły wyższej, o ile zostało to przewidziane w umowie na kurs językowy.
 3. W Zajęciach mogą brać udział kursanci (dalej: Kursanci), którzy zawarli ze Szkołą umowę o uczestnictwo Kursanta w kursie językowym. W przypadku Zajęć prowadzonych dla osób nieletnich, w Zajęciach mogą brać udział kursanci nieletni (dalej: Kursanci Nieletni), w imieniu których umowę ze Szkołą o uczestnictwo Kursanta Nieletniego w kursie językowym zawarł ich opiekun prawny (dalej: Opiekun Prawny).
 4. Kursanci lub/i Opiekunowie Prawni zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu. W przypadku Zajęć prowadzonych dla osób nieletnich Opiekunowie Prawni powinni przekazać Kursantom informacje dotyczące zachowania się w miejscu prowadzenia Zajęć.
 5. Kursanci zobowiązani są przestrzegać zasad Regulaminu. Opiekunowie Prawni odpowiedzialni są za przestrzeganie Regulaminu przez Kursantów Nieletnich.
 6. Szkoła ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo Kursanta Nieletniego tylko podczas Zajęć na terenie sal wykładowych.
 7. Za bezpieczeństwo w drodze na zajęcia i w drodze powrotnej, jak również podczas oczekiwania na Zajęcia odpowiedzialność ponoszą Opiekunowie Prawni Kursantów Nieletnich lub opiekunowie faktyczni.
 8. Szkoła nie zapewnia nadzoru nad Kursantami Nieletnimi przed rozpoczęciem Zajęć. Opiekun Prawny lub faktyczny powinien zapewnić Kursantowi Nieletniemu opiekę do momentu rozpoczęcia Zajęć. Opiekun Prawny lub faktyczny powinien odebrać Kursanta Nieletniego w chwili zakończenia Zajęć i opuszczenia sali przez Kursanta Nieletniego.
 9. Opiekun Prawny zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Szkoły przed pierwszymi Zajęciami w ramach kursu, w którym weźmie udział Kursant Nieletni, o wszelkich problemach zdrowotnych Kursanta Nieletniego, które mogą mieć znaczenie dla uczestnictwa w kursie, w szczególności zaś o rodzajach produktów spożywczych i innych alergenów, na które uczulony jest Kursant. W przypadku podania informacji o rodzajach produktów spożywczych i innych alergenów, na które uczulony jest Kursant Nieletni, lektorzy w trakcie Zajęć nie będą podawali Kursantom Nieletnim produktów spożywczych i innych alergenów, które mogłyby spowodować reakcję alergiczną.
 10. Kursanci oraz Kursanci Nieletni poruszając się po budynku gdzie odbywają się Zajęcia nie mogą podejmować zachowań, które mogłyby narazić ich lub innych Kursantów lub Kursantów Nieletnich na niebezpieczeństwo.
 11. Kursant oraz Kursant Nieletni ma obowiązek przestrzegania przepisów BHP w czasie przebywania na terenie budynku, w którym odbywają Zajęcia prowadzone w ramach kursu. W szczególności Kursanci oraz Kursanci Nieletni nie mogą:
  • nosić elementów ubioru lub rzeczy osobistych, które mogą zranić innych uczestników kursu,
  • uczestniczyć w Zajęciach będąc chorymi na choroby zakaźne, którymi inni uczestnicy kursu mogą zarazić się przez samo przebywanie obok osoby chorej,
  • ustawiać przedmiotów należących do siebie, innych uczestników kursu lub Szkoły w sposób stwarzający zagrożenie dla siebie lub innych uczestników kursu.
 12. Kursanci Nieletni przebywający na terenie budynku gdzie odbywają się zajęcia, są zobowiązani wykonywać polecenia osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo. Opuszczenie przez Kursanta Nieletniego pomieszczenia, w którym odbywają się Zajęcia, podczas trwania Zajęć możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody osoby odpowiedzialnej za jego bezpieczeństwo -Lektora.
 13. Kursant ponosi materialną odpowiedzialność za dokonane przez siebie szkody i zniszczenia mienia Szkoły oraz mienia innych uczestników kursu. Opiekun Prawny ponosi materialną odpowiedzialność za dokonane przez Kursanta Nieletniego szkody i zniszczenia mienia Szkoły oraz mienia innych uczestników kursu.
 14. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wnoszone przez uczestników kursu przedmioty na teren gdzie prowadzone są zajęcia.
 15. W budynkach gdzie prowadzone są Zajęcia obowiązuje zakaz palenia, spożywania alkoholu i innych środków odurzających. Zabronione jest również przebywanie na terenie prowadzonych Zajęć w stanie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 16. Bez pisemnej zgody Szkoły uczestnikom kursu nie wolno nagrywać dźwięku ani obrazu podczas Zajęć.
 17. W przypadku nie przestrzegania zasad Regulaminu, Lektor lub inna osoba upoważniona przez Szkołę może nakazać Kursantowi oraz Kursantowi Nieletniemu opuszczenie Zajęć. W takim przypadku nienależny jest zwrot opłaty za Zajęcia. W przypadku nakazania opuszczenia Zajęć przez Kursanta Nieletniego, powiadomiony o tym fakcie zostanie Opiekun Prawny Kursanta Nieletniego, który zobowiązany będzie do natychmiastowego odbioru Kursanta Nieletniego z terenu prowadzonych Zajęć.
 18. Szkoła może wprowadzić zmiany w Regulaminie w dowolnym momencie. O zmianie Regulaminu Szkoła poinformuje poprzez wywieszenie go w siedzibie Szkoły oraz na stronie internetowej Szkoły.
 19. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 20. Minimalnymi wymaganiami technicznymi, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Szkoła i zawarcia Umowy o świadczenie usług jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową: Mozilla Firefox lub Internet Explorer, Opera, Google Chrome , Safari, Microsoft Edge oraz dostęp do poczty elektronicznej.
 21. Opiekuna Kursanta/Kursanta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym
 22. Opiekun Kursanta/Kursant ma prawo do zgłoszenia reklamacji w przypadku niezadowolenia z jakości wykonania usługi nauczania. Reklamacja powinna zawierać:

a.) imię i nazwisko kursanta, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego

b.) wyszczególnienie reklamowanej usługi wraz z uzasadnieniem 3

Reklamację należy przesłać w formie papierowej na adres: FHU ONYX Magdalena Pulchny, ul. Morelowa 7, 86-300 Grudziądz lub po przez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szkoła w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji związanej z realizacją Umowy zgłoszonej przez Opiekuna Kursanta/Kursanta

 1. Warunkiem koniecznym rozpoczęcia nauczania języków obcych w Pracownia ABC jest podpisanie przez Opiekuna Prawnego/Kursanta umowy i zaakceptowanie przez niego wymaganych zgód.

Wzór umowy jest integralną częścią niniejszego regulaminu i znajduje się poniżej.

Podpisanie umowy zachodzi poprzez fizyczne podpisanie poniższego dokumentu drogą elektroniczną.

Czekamy na Twój kontakt

Niedługo pojawi się tutaj więcej treści.

Podczas, gdy powstaje strona www, pracownia ABC English prężnie funkcjonuje.